Банки

Увеличи шрифта
Списък на банките, влоговете в които са гарантирани от ФГВБ

Съобщение

Във връзка с преобразуването на „Експресбанк“ АД чрез вливане в „Банка ДСК“ ЕАД и на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) Ви уведомяваме, че влоговете в „Експресбанк“ АД и в „Банка ДСК“ ЕАД се гарантират поотделно за всяка една от тях за срок от шест месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър – 30.04.2020 г.

След изтичане на този срок влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в „Експресбанк“ АД и в „Банка ДСК“ ЕАД преди преобразуването, заедно с начислените по тях лихви, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв. по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ.

Посочените по-долу кредитни институции са клонове на чуждестранни банки и не участват в българската система за гарантиране на влоговете, тъй като са защитени от системата в страната по седалището на банката:

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички