Увеличи шрифта

Какво да направя, за да получа гарантираните ми суми

ФГВБ изплаща влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв., в случай че БНБ отнеме лиценза на банка или за обяви влоговете в нея за неналични, или поради акт на съдебен орган, вложителите нямат достъп до средствата си в банката по причини, пряко свързани с финансовото й състояние.

Изплащането се извършва чрез обслужваща/и банка/и, определени от ФГВБ.

Не е необходимо да отправяте заявление до ФГВБ или до обслужващата банка, за да получите гарантираната Ви сума. Ако желаете, имате право да получите от банката с отнет лиценз удостоверение за подлежащата Ви на изплащане сума.

Като вложител, чиито влогове подлежат на гаранция, следва да отидете в обслужващата банка, където представяте документ за самоличност, документи за представителство (за юридическите лица) и подписвате на място декларация, че средствата по влога Ви не са свързани с действия по изпиране на пари.

След това се разпореждате в обслужващата банка с подлежащата Ви на изплащане сума – можете да я прехвърлите в друга банка, да я оставите в обслужващата банка или да я изтеглите.

В случай, че не можете лично да се разпоредите с гарантирания размер по влога си, можете да го направите чрез пълномощник. Той следва да представи в обслужващата банка изрично нотариално заверено пълномощно и нотариално заверена декларация, че влогът не е възникнал или свързан със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари“, и да се разпореди с влога. Пълномощни, които се издават в чужбина, следва да са заверени в консулска служба на Р България или от местен нотариус и заверени с апостил, и легализирани в МВнР.

Преди да отидете в обслужващата банка, се уверете, че банката с отнет лиценз разполага с Вашите актуални лични данни.

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички