За вложителите

Обща информация

На 14.08.2015 г. влезе в сила Законът за гарантирането на влоговете в банките (обнародван в „Държавен вестник“ бр. 62 от 14.08.2015 г.), с който се транспонират изцяло изискванията на Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно схемите за гарантиране на депозити.

Какво покрива гаранцията на ФГВБ?

 • Гаранцията на ФГВБ покрива влоговете, направени както в левове, така и във валута. Изплащането на влоговете се извършва само в левове. Покритието на гаранцията включва влоговете на български и чуждестранни граждани, както и на български и чуждестранни фирми.

Какви влогове са гарантирани?

 • Гарантирани са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица. Личният влог може да бъде срочен, безсрочен, спестовен, разплащателен и т.н. Гаранцията по влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.
  Гарантирани са също съвместните влогове, както и влоговете в полза на трето лице.

Какъв е размерът на гаранцията на ФГВБ?

 • ФГВБ гарантира пълното изплащане на паричните средства на вложителя във всяка една отделна банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лева. В посочената сума се включват главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или обявяването на влоговете в нея за неналични или до датата на акт на съдебен орган, поради който вложителите нямат достъп до средствата си в банката. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

Има ли влогове, непокрити от гаранцията?

 • Изключени по закон от гарантираното покритие са влоговете на банките и финансовите институции; застрахователите и презастрахователите; пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания; инвестиционните посредници и дружества; бюджетните организации и гаранционните фондове, включително ФГВБ. Влоговете, свързани с „изпиране на пари”, също са изключени от гаранцията, при влязла в сила присъда. Не се гарантират влогове, чиито титуляр не е бил идентифициран към датата на отнемането на лиценза на банка или обявяването на влоговете в нея за неналични. Не се изплащат влогове, сумите по които са под 20 лв. и същевременно по тях не е имало разпоредителни действия в последните 24 месеца.

Гарантира ли ФГВБ влоговете във всички банки?

 • ФГВБ гарантира влоговете във всички банки, лицензирани от Българската народна банка (БНБ) да приемат влогове, както и в клоновете на български банки в други държави членки на Европейския съюз.
  Влоговете в клонове на чуждестранни банки от държави, които не са членки на Европейския съюз, също се гарантират от ФГВБ, когато в съответната държава не се предоставя гарантиране на влоговете, не се гарантират влоговете в клона на банката в чужбина или се осигурява по-ниско покритие или обхват от това на ФГВБ.
  Влоговете в клонове на чуждестранни банки от държави членки на Европейския съюз са защитени от съответната система за гарантиране на влоговете в тези държави и не се гарантират от ФГВБ.
  В рамките на ЕС влогонабиращите институции са задължени да участват в схема за гарантиране на депозити.

Задължени ли са банките да предоставят на вложителите информация за гарантирането на влоговете?

 • Да. Банките са длъжни по закон да упоменат в договора за влог и на извлеченията от съответната сметка дали даденият продукт е гарантиран, както и да предоставят на клиента Информационен бюлетин с основна информация относно защитата на влоговете.

Ако имам влогове в няколко банки, влоговете ми ще бъдат ли сумирани, за да се определи размерът на гаранцията, която ми се полага?

 • Не. Влоговете в различни банки са гарантирани поотделно. Но централата на дадена банка и всички офиси на клоновете й се считат за една банка. Така че, ако имате влогове в централния офис и в един или повече клонове на една и съща банка, когато се изчислява гарантираното покритие, влоговете ви се сумират.

Мога ли да увелича гарантираното покритие на ФГВБ, като разпръсна паричните си средства в няколко различни влога в една и съща банка?

 • Не. Гаранцията по влоговете не се определя на базата на всеки отделен влог. Вие не можете да увеличите гаранцията, като разпръснете паричните си средства в различни влогове в една и съща банка.

Какво става, когато банка, в която имам парични средства, се слее с друга банка?

 • В случай на сливане или придобиване, включващо две или повече банки, влоговете в тях се гарантират поотделно за период от шест месеца от датата на консолидацията. След това обаче при определяне на гарантираното покритие влоговете се сумират.

По какъв начин ФГВБ информира вложителите за изплащането на гарантираните влогове?

 • В срок не по-късно от 2 работни дни преди започване на изплащането ФГВБ публикува съобщение в най-малко два централни ежедневника и на уебсайта си, в което обявява датата, от която започва изплащането на гарантираните влогове на вложителите, и банката/ите, определена/и от ФГВБ да извърши/ат тези плащания.
  Вложителите могат да получат подробна информация за изплащането на гарантираните влогове от уеб сайта на ФГВБ, на място във Фонда или по телефона.

Кога ще получа сумата на гаранцията по влоговете ми?

 • По закон ФГВБ започва изплащането на гарантираните влогове на титулярите на сметки най-късно до 7 работни дни, след като БНБ отнеме лиценза на банката или обяви депозитите в нея за неналични. Съгласно Закона за задълженията и договорите давностният срок за компенсиране на гарантираните влогове е пет години, считано от началната дата на изплащане.

Какво трябва да направя, за да получа гарантирания размер по моя влог?

 • За да получите гарантирания размер, следва да отидете в банката, определена да извърши изплащането, където представяте документ за самоличност.
  Обслужващата банка ще Ви изплати гарантираната сума. Също така, можете да наредите прехвърляне на паричните си средства в друга, посочена от Вас банка, или да ги оставите на влог в обслужващата банка.
  В случай че желаете, имате право да получите от синдиците на фалиралата банка удостоверение за подлежащата Ви на изплащане сума.

Ако влоговете ми са в чуждестранна валута?

 • В такъв случай ще Ви бъде изплатена левовата равностойност на гарантираната сума по централния курс на БНБ към датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или обявяването на влоговете в нея за неналични.

Ако влоговете ми надхвърлят размера на гарантираното покритие?

 • Ако влоговете Ви в банката с отнет лиценз са по-големи от размера на гаранцията, първо ще получите законовоопределената гарантирана сума, след което съгласно процедурите на производството по несъстоятелност на банката и в зависимост от това колко пари са получени от продажбата на банковите активи, в бъдеще можете да получите от синдиците на банката допълнително плащане.

Какво да направя, ако обслужващата банка откаже да ми изплати подлежащата на гарантиране сума или ако не съм съгласен със сумата, която ми е определена?

 • Трябва да предявите писмените си възражения пред квестора, временния или извънредния управител, ликвидатора, временния синдик или синдика на банката, прилагайки доказателства в подкрепа на твърдението си. Те са длъжни да Ви отговорят в седемдневен срок. Възраженията следва да бъдат подадени в срок до три месеца от началния ден на изплащането. Ако възраженията Ви не бъдат приети, можете да потърсите защита по съдебен ред.

Кой управлява дейността на ФГВБ?

 • По закон ФГВБ се управлява от петчленен Управителен съвет. Той се състои от председател, посочен от Министерския съвет, заместник-председател, определен от Българската народна банка, един член, посочен от Асоциацията на банките в България, и двама членове, определени от председателя и заместник-председателя на УС на ФГВБ.

Често задавани въпроси