Увеличи шрифта

Какъв е размерът и обхватът на гаранцията

ФГВБ гарантира пълното изплащане на влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв., в случай че БНБ отнеме лиценза на банка или обяви влоговете в нея за неналични, или поради акт на съдебен орган, вложителите нямат достъп до средствата си в банката по причини, пряко свързани с финансовото й състояние.

image

до 196 000 лв.

основен размер на гаранцията

Сумата на гаранцията – 196 000 лв., включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ или на съда. 

Г-н Георгиев има два влога в банката, един в размер на 80 000 лв. и друг в размер на 55 000 лв. Общата сума на влоговете му е 135 000 лв. Фондът ще му изплати главницата от 135 000 лв., плюс съответно начислените лихви, до датата на отнемане на лиценза или обявяването на влоговете за неналични.

Влоговете на граждани и фирми в една банка се гарантират независимо един от друг до 196 000 лв. Сумират се само влоговете в една банка на физическо лице, което е същевременно и едноличен търговец, тъй като последният няма статут на юридическо лице.

Г-н Петров има два влога в банката, един личен от 30 000 лв. и друг на фирмата му „Петров инженеринг” ООД в размер на 180 000 лв. При изплащане г-н Петров ще получи пълните суми и по двата депозита.

Г-н Николов има личен влог в банка в размер на 25 000 лв. Същевременно, той е регистриран като ЕТ „НИК АБВ“, който има влог в размер на 50 000 лв. в същата банка. В случай на изплащане влоговете на г-н Николов и ЕТ „НИК АБВ“ ще се сумират, като ще бъдат изплатени 75 000 лв. главница плюс начислените лихви.

image

до 250 000 лв.

допълнителна защита за срок до 3 месеца

Допълнителна защита до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

Г-н Марков има два влога в банката, депозит в размер на 10 000 лв. и по разплащателна сметка 300 000 лв., получени от продажбата на жилище и внесени преди 2 месеца в банката. В този случай ФГВБ ще изплати на г-н Марков 10 000 лв. и начислените по тях лихви, и допълнително още 250 000 лв., тъй като последните са гарантирани отделно за срок до 3 месеца като средства от сделка с имот за жилищни нужди.

При влог, открит в полза на трето лице, право на гаранция има бенефициентът, т.е. титулярът на влога. В случай че последният има и други влогове в същата банка, всички те се сумират.

Г-н Димитров има три влога в банката, един в размер на 90 000 лв., друг в размер на 80 000 лв. и трети, който друго лице е открило в негова полза, в размер на 40 000 лв. Общата сума на влоговете му е 210 000 лв. В този случай ФГВБ ще изплати на г-н Димитров 196 000 лв

При съвместен влог с друго лице в банката, частта от съвместния влог се сумира с останалите влогове, за да се изчисли гарантираната сума.

Г-жа Иванова има два влога в банката, един личен в размер на 96 000 лв. и друг съвместен със съпруга си в размер на 200 000 лв. Частта от съвместния ѝ влог е половината от него, т.е. 100 000 лв. (ако не е в договора за влог не е уговорено друго). Следователно Фондът ще изплати на г-жа Иванова 196 000 лв., независимо от натрупаните лихви по влоговете.

Влоговете в различни валути на един вложител в една банка се сумират и се изплащат в равностойността им в левове по курса на БНБ към датата на акта на БНБ или на съда.

Г-жа Маринова има два влога в банката, един левов в размер на 15 000 лв. и друг в евро на стойност 20 000 евро. На изплащане подлежат общо 54 116.6 лв. (15 000 лв. плюс 20 000 евро х 1.95583 лв.) главница плюс начислените лихви.

Следва да се има предвид, че Фондът не дължи лихви по гарантираните суми.

Не се изплащат сумите по сметки, салдото по които е по-малко от 20 лв. и по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24 месеца преди датата на акта на БНБ или на съда.

При сливане или вливане на две или повече банки, влоговете в тях се гарантират поотделно за всяка банка до 6 месеца след датата на обединението. След изтичането на този период влоговете на едно лице в двете банки се сумират.

Гарантираните суми по влоговете се изплащат, независимо от това дали вложителят има и задължения (кредит) към същата банка.

Влог, по който има наложени тежести или който служи за обезпечение, се включва при изчисляване на гарантирания размер, като припадащата се част от гаранцията не се изплаща до момента на вдигане на тежестта или обезпечението.

За частта от влоговете си над гарантирания размер вложителите се удовлетворяват от имуществото на банката в съответствие с действащото законодателство.

Посочените по-долу кредитни институции са клонове на чуждестранни банки и не участват в българската система за гарантиране на влоговете, тъй като са защитени от системата в страната по седалището на банката:

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички