Политика на поверителност

Настоящата политика има за цел да позволи на субектите на лични данни да разберат как се събират, съхраняват, използват и защитават техните лични данни, както и техните права по отношение на тези данни.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира в максимална степен защитата на личните данни, обработвани или станали достъпни във връзка с дейността на Фонда по изпълнение на мандата му съгласно изискванията на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), Закона за банкова несъстоятелност (ЗБН) и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).

ФГВБ изпълнява изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), като доразви цялостната си рамка за защита на личните данни, която е неразделна част от вътрешно нормативната уредба за управление на информационната сигурност на ФГВБ.

Политиката за поверителност е приложима за физически лица, чиито лични данни се обработват от ФГВБ, при изпълнение на законовите му правомощия, както и при защита на законните му интереси или в защита на обществен интерес.

Кой обработва и носи отговорност за личните данни

ФГВБ е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни.
По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, можете да се свържете на седалището ни в гр. София 1606, ул. „Владайска“ № 27, както и по електронен път – на имейла на Длъжностното лице за защита на личните данни във ФГВБ:
Димитър Цеков
e-mail: dpo@dif.bg

Надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02 91 53 518

Лични данни, които се обработват от ФГВБ

ФГВБ не събира и не обработва повече или други видове лични данни, от тези, които са необходими за изпълнение на дейността на ФГВБ съгласно изискванията на ЗГВБ, ЗБН и ЗВПКИИП, както и при изпълнение на договорните си отношения и при дадено изрично съгласие.

Цели за обработване на личните данни

ФГВБ получава, събира, обработва, съхранява и използва лични данни за следните цели в рамките на законовите си задължения:

 • Обработване на лични данни, необходимо за изплащане на гарантираните влогове, тестване на системата за гарантиране влоговете и ефективно протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции;
 • Обработване на лични данни за изпълнение на свои законови задължения по ЗБН;
 • Обработване на лични данни, необходими за сключване или изпълнение на договори между ФГВБ и трети лица във връзка с дейността на ФГВБ, при наличие на договорно основание;
 • Обработване на лични данни при дадено изрично съгласие от страна на физическите лица;
 • Защита на законни интереси на ФГВБ и обществения интерес.

Срок за съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Личните данни, обработвани с цел за изплащане гарантираните влогове, съдействане за ефективно протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции и изпълнение на свои законови задължения, съгласно изискванията на ЗБН, се съхраняват за период, съобразен с процеса по изплащане на гарантираните влогове и приключване на процеса по банкова несъстоятелност, както и с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);
 • Личните данни, обработвани с цел тестване на системата за гарантиране влоговете, не се пазят по-дълго от необходимото за провеждане на тестовете време, като след приключване на теста се унищожават;
 • Личните данни на представителите на контрагентите на ФГВБ се съхраняват в рамките на законоустановените срокове за съхранение на счетоводни документи по ЗСч и ДОПК;
 • Личните данни, получени при запитване на вложители на банка, чиито депозити се изплащат/са изплатени от ФГВБ, и/или кредитори на банка в несъстоятелност, се съхраняват до 1 година от постъпване на запитването. Личните данни, които се обработват във връзка със запитвания от общ характер, респективно техните отговори, се съхраняват до един месец от датата на изпращане на отговора;
 • Запитванията по електронната поща до ДЛЗД на ФВГБ и техните отговори се съхраняват за срок до 1 месец от изпращане на отговора. Преписките по искания за упражняване на правата на субектите на данни се съхраняват за срок до 1 година от предоставянето от ДЛЗД на ФГВБ на субекта на отговор с информация относно предприетите действия във връзка с конкретното искане.

Права на субектите във връзка с обработването на личните данни

 • Право на достъп
  • Всяко лице, субект на лични данни, обработвани от ФГВБ, има право да получи информация за това какви негови лични данни се обработват във ФГВБ.
 • Право на изтриване или коригиране
  • Всяко лице, субект на лични данни, обработвани от ФГВБ, има право да поиска изтриване или коригиране на личните му данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, при наличие на основание за това;
 • Право на ограничаване на обработването на лични данни
  • Всяко лице, субект на лични данни, обработвани от Фонда, има право да поиска ограничаването на обработването на личните му данни, при наличие на основание за това.
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни
  • Всяко лице, субект на лични данни, обработвани от ФГВБ, има право да възрази срещу обработването, ако счете, че личните му данни не се обработват законосъобразно.

Предоставяне на лични данни

ФГВБ предоставя лични данни на съответните обслужващи банки, за целите на изплащането на гарантираните размери на влоговете.

ФГВБ предоставя лични данни на държавни органи и институции, когато има такова задължение по силата на специални законови разпоредби.

ФГВБ може да предоставя лични данни на физически лица извън България в държава членка на ЕС, в случай че банката, за която ще се изплащат гарантираните влогове има клон в съответната държава членка.

Публичен достъп до лични данни

Съгласно изискванията на чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), ФГВБ публикува на интернет страницата си следните списъци, които съдържат лични данни:

 • на физически и юридически лица и размера на техните кредити, по които са просрочени задължения към датата на оповестяването;
 • консултантски договори, договори за наем и други възмездни и безвъзмездни договори, сключени между банката и лицата по чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на банка в несъстоятелност;
 • размер на влоговете и кредитите на физическите лица по чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, включително на членовете на надзорния съвет и на управителния съвет на банка в несъстоятелност, съставен въз основа на сведения, предоставени на основание чл. 62, ал. 15 от ЗКИ от председателя на Сметната палата;
 • размер на влоговете и кредитите на юридическите лица, съставен въз основа на сведения, предоставени на основание чл. 62, ал. 15 от ЗКИ от председателя на Сметната палата;
 • размер на влоговете и кредитите на политическите партии, съставен въз основа на информация за политическите партии, предоставена от Софийския градски съд;
 • кредитни сделки, по които: не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на усвоения кредит; не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения; след надлежно учредяване на обезпечения не са запазени правата на заложния кредитор върху тях по предвидения от закона ред, включително и когато не е подновено вписването на особен залог, не е предаден на кредитора или липсва към датата на оповестяването обектът на реалния залог; са предоговаряни кредити по отношение на срока на изпълнение, размера и вида на обезпечението, когато не е уговорено в основния договор;
 • кредитни сделки, по които имущество с произход от банката по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗБН е предоставено от кредитополучател на други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 000 лв., като лицата се разкриват последователно; изискването за праг не се прилага за лицата по чл. 2, ал. 1 и 3 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности;
 • физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставянето на банката под специален надзор;
 • физически и юридическите лица и размера на техните кредити, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банка в несъстоятелност условия, които прилага към своите кредитополучатели, за период от две години преди датата на неплатежоспособността;
 • физически и юридически лица и размера на техните влогове по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗГВБ, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката в несъстоятелност условия, които прилага към своите вложители, за период от две години преди датата на неплатежоспособността;
 • физически и юридически лица и размера на техните влогове по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗГВБ, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които прилага към своите вложители, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор.

Политика за „бисквитките“

 • Бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на интернет страницата на ФГВБ използва ограничен кръг файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на дадена интернет страница.

 • Видове бисквитки

Интернет страницата на ФГВБ използва един или няколко от следните видове бисквитки:

 • Системно необходими бисквитки и бисквитки за функционалност. Това са бисквитки, без които функционирането на интернет страницата е невъзможно или се поставя под висок риск, както и такива улесняващи потребителя при използване на интернет страницата и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Системно необходимите бисквитки често се определят като временни или сесийни. Бисквитките за функционалност могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни;
 • Бисквитки за ефективност и анализи. Те служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на интернет страницата с оглед целите на потребителите. За по-добра прецизност, интернет страницата на ФГВБ използва Google Analytics.

 • Деактивиране на бисквитки

Всеки потребител на интернет страницата на ФГВБ (www.dif.bg) има възможност да контролира използваните бисквитки, да изтрива запазените такива, както и да деактивира употребата на бисквитки занапред. Информация как да се извърши това за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Връзки от интернет страницата на ФГВБ към други интернет страници

Интернет страницата на ФГВБ може да включва линкове към други интернет страници, които са извън контрола на ФГВБ. ФГВБ не носи отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на други интернет страници, но предлага тези линкове, за улеснение на посетителите да намерят повече информация относно други институции в България, чуждестранни организации за гарантиране на депозитите и международни финансови институции.