Прессъобщения

Увеличи шрифта
 • Управителният съвет на ФГВБ определи общата сума на годишните премийни вноски към ФГВБ за 2021 г.

  Управителният съвет на ФГВБ определи общата сума на дължимите от банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, годишни премийни вноски към ФГВБ за 2021 г. в размер на 152 518 644 лв. съгласно изискванията на Наредба № 30 на БНБ за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). На основание на чл. 14, ал. 1 от ЗГВБ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 30 в срок до 1 май 2021 г. Управителният съвет на ФГВБ ще определи размера на дължимата от всяка банка годишна премийна вноска за 2021 г., която отчита рисковия й профил и сумата на гарантираните влогове в нея. В срок до 31 май 2021 г. съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗГВБ банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, превеждат във ФГВБ дължимата годишна премийна вноска.

 • Управителният съвет на ФГВБ определи общата сума на годишните премийни вноски към ФГВБ за 2020 г.

  Управителният съвет на ФГВБ определи общата сума на дължимите от банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, годишни премийни вноски към ФГВБ за 2020 г. в размер на 161 685 362 лв. съгласно изискванията на Наредба № 30 на БНБ за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). На основание на чл. 14, ал. 1 от ЗГВБ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 30 в срок до 1 май 2020 г. Управителният съвет на ФГВБ ще определи размера на дължимата от всяка банка годишна премийна вноска за 2020 г., която отчита рисковия й профил и сумата на гарантираните влогове в нея. В срок до 31 май 2020 г. съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗГВБ банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, превеждат във ФГВБ дължимата годишна премийна вноска.

 • Приключи изплащането на гарантираните размери на влоговете в Корпоративна търговска банка АД (н)

  На 4 декември изтече срокът за изплащане на гарантираните суми на вложителите в Корпоративна търговска банка АД (н) – КТБ АД (н). Общо 3 милиарда и 687 милиона лв., или 99.8% от общата сума на подлежащите на изплащане влогове, са изплатени от ФГВБ на над 112 хил. вложители в КТБ АД (н), считано от началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., до 4 декември 2019 г.

 • Срокът за изплащане на сумите по гарантираните влогове на вложителите в Корпоративна търговска банка АД (н) изтича на 4 декември 2019 г.

  На 4 декември 2019 г. изтича срокът за изплащане на сумите по гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка АД (н) – КТБ АД (н). В тази връзка вложителите в КТБ АД (н)– физически и юридически лица, които съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките имат право на гаранция по влоговете си и не са ги потърсили до настоящия момент, следва да предприемат необходимите действия за получаване на гарантираните им суми. Изплащането на гарантираните суми на вложителите в КТБ АД (н) се извършва чрез клоновата мрежа на обслужващи банки, като разпределението на вложителите към тях е според последната цифра на ЕГН — за физическите лица, и последната цифра на ЕИК по БУЛСТАТ — за юридическите лица. За да се разпоредят с гарантираните им суми, вложителите следва да посетят офис на определената им обслужваща банка.   ЕГН/ЕИК Банка 0 Банка ДСК ЕАД 1 Обединена българска банка АД 2 Юробанк България АД (Пощенска банка) 3 Райфайзенбанк (България) ЕАД 4 Алианц Банк България АД 5 УниКредит Булбанк АД 6 УниКредит Булбанк АД 7 Централна кооперативна банка АД 8 Обединена българска банка АД 9 Първа инвестиционна банка АД, вкл. обслужването на чуждестранните лица   Полезна информация: Документи и Kлонова мрежа на обслужващите банки, които изплащат гарантираните размери на влоговете на вложителите в Корпоративна търговска банка АД (н). Повече информация вложителите в КТБ АД (н) могат да получат на уебсайта на ФГВБ, на тел. 0700 144 03 и по ел. поща на contact@dif.bg.

 • Управителният съвет на ФГВБ определи общата сума на годишните премийни вноски към ФГВБ за 2019 г.

  Управителният съвет на ФГВБ определи общата сума на дължимите от банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, годишни премийни вноски към ФГВБ за 2019 г. в размер на 164 075 857 лв. съгласно изискванията на Наредба № 30 на БНБ за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ). На основание на чл. 14, ал. 1 от ЗГВБ и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 30 в срок до 1 май 2019 г. Управителният съвет на ФГВБ ще определи размера на дължимата от всяка банка годишна премийна вноска за 2019 г., която отчита рисковия й профил и сумата на гарантираните влогове в нея. В срок до 31 май 2019 г. съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗГВБ банките – членки на системата за гарантиране на влоговете, превеждат във ФГВБ дължимата годишна премийна вноска.