Увеличи шрифта

Кой е защитен от системата за гарантиране на влоговете

Гарантирането на влоговете е на принципа един вложител в една банка – всеки вложител е гарантиран във всяка една отделна банка – членка на системата за гарантиране на влоговете в България.

ФГВБ гарантира влоговете на български и чуждестранни граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута в размер до 196 000 лв.

Влогове са парични средства по банкова сметка от всякакъв вид – разплащателна, сметка с дебитна карта, депозитна, спестовна, набирателна, сметка, открита на името на едно или повече лица. Гаранцията по влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Изключени по закон от гаранция са влоговете на банките, направени от тяхно име и за тяхна сметка, както и на финансовите институции, застрахователите и презастрахователите, пенсионноосигурителните дружества и фондовете за задължително и доброволно пенсионно осигуряване, инвестиционните посредници, колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел, гаранционните фондове и бюджетните организации.

Влоговете, свързани с действия, представляващи изпиране на пари, също са изключени от гаранцията при влязла в сила присъда.

Не се гарантират влогове, чиито титуляр не е бил идентифициран към датата на отнемането на лиценза на банка или обявяването на влоговете в нея за неналични.

Всички банки, които имат лиценз от Българската народна банка да приемат влогове, задължително участват в системата за гарантиране на влоговете.

Гарантирани са и влоговете в клоновете на български банки, опериращи в държави – членки на ЕС.

Влоговете в клоновете в България на банки със седалище извън ЕС задължително се включват в обхвата на гаранцията, в случай че системата в страната по седалището не осигурява гаранция за тях.

Клоновете на банки от държави – членки на ЕС, не участват в системата за гарантиране на влоговете в България, тъй като са защитени от системата в страната по седалището на банката.

Към момента ФГВБ гарантира влоговете в следните банки

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички