Важно

Увеличи шрифта

Защита на личните данни във ФГВБ

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира в максимална степен защитата на личните данни, обработвани или станали достъпни във връзка с дейността на ФГВБ по изпълнението на мандата мy.

Към пълния текст

Споразумение за сътрудничество – Европейски форум на институциите за гарантиране на депозити

Европейският форум на институциите за гарантиране на депозити, подкрепян  от Европейския банков орган и в съответствие с издадените от него Насоки, изготви и публикува  Споразумение за сътрудничество съгласно чл. 14 (5) от Директива 2014/49/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити. Споразумението предоставя рамката за трансгранични изплащания на вложителите, за трансфера на вноски, както и за взаимното кредитиране между схемите за гарантиране на депозити. Към Споразумението има Наръчник. ФГВБ се присъедини към Споразумението за сътрудничество на Европейския форум на 22 ноември 2016 г.

Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити – Международна асоциация на институциите за гарантиране на депозити

През ноември 2014 г. Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозити публикува  ревизираните Основни принципи за ефективни системи за гарантиране на депозити с оглед уроците от глобалната финансова криза и разширените правомощия на схемите в посока участие в преструктурирането на проблемни банки. Бордът за финансова стабилност е включил  Основните принципи в Компендиума си от ключови стандарти за стабилни финансови системи. Основните принципи се използват от Световната банка и Международния валутен фонд при програмата за оценка на финансовия сектор.

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички