За банките - документи

Премийни вноски

Премийните вноски на банките към ФГВБ се изчисляват съгласно изискванията на Наредба № 30 от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски от Закона за гарантиране на влоговете в банките, издадена от БНБ (Наредба № 30).

За целите на определяне на вноските банките предоставят на ФГВБ информация при спазване на изискванията на Указанията за предоставяне на информация съгласно чл. 23 от Наредба № 30 на БНБ от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски от Закона за гарантиране на влоговете в банките, издадени от БНБ.

Методология за определяне на граничните стойности за целите на чл. 14, ал. 3 от Наредба № 30 за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките, приета от Управителния съвет на ФГВБ на заседание на 23 април 2019 г.

На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредба № 30 Управителният съвет на ФГВБ определя границите на интервалите на индивидуалните рискови оценки.

Тестване на системата за гарантиране на влоговете

ФГВБ съгласно разпоредби на ЗГВБ следва да извършва регулярно стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете. За целите на определяне на необходимата информация, подавана от банките, Управителният съвет на ФГВБ е издал съответните указания.

Често задавани въпроси

ФГВБ гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на БНБ за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични. Допълнителна гаранция до 250 000 лв. за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

ФГВБ гарантира влоговете на граждани и фирми в български левове и в чуждестранна валута. Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Виж всички